ALTYN JAM

täzelenen menýu bilen tanyşyň

“Altyn Jam” restorany

Biz – her bir myhmanymyzyň bize gelip, lezzet almagy üçin elinden gelenini edýän hünärmenler topary. Biziň kafemiz – tagamly naharlardan, ajaýyp kofeden we ýakymly atmosferadan lezzet alyp boljak ýer.

Aşhanamyzda diňe täze we ýokary hilli önümleri ulanandygymyz üçin guwanýarys. Myhmanlarymyza dürli görnüşli tagamlary hödürlemek üçin klassyky ertirlik naharlaryndan we ýeňil naharlardan başlap, her dürli günortanlyk we agşamlyk naharlaryna çenli ybarat bolan menýuny yzygiderli täzeläp durýarys. Şeýle hem tagamly nahardan lezzet almak we kärdeşleriňiz bilen wagt geçirmek üçin ýörite biznes-lanç menýusy bar.

Şeýle hem biz toýlar, ýubileýler, köpçülikleýin agşamlyklar ýa-da çagalar baýramçylyklary ýaly dürli çäreleri guramak üçin keýtering hyzmatlaryny hödürleýäris. Toparymyz size şahsy çemeleşmäni hödürlemäge we siz we myhmanlaryňyz üçin ajaýyp çäräni guramaga kömek etmäge taýýar.

Mundan başga-da, biz kofe-breýk hyzmatyny – täze demlenen kofe we ýeňil naharlardan lezzet alyp boljak kiçiräk kofe arakesmelerini teklip edýäris. Işden arakesme etmegiň we kärdeşleriňiz ýa-da dostlaryňyz bilen wagt geçirmegiň iň amatly usuly.

Kafeimize gelmekden we hyzmatlarymyzy ulanmakdan hoşal galjakdygyňyza ynanýarys.

Bize ýygy-ýygydan geliň we kafemizde ýatdan çykarylmajak wagty geçirmäge kömek etmekden şat bolarys.

Täzelikler

Galereýa

Habarlaşmak üçin